หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

304438
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
418
991
298983
12152
7389
304438

Your IP: 192.168.2.69
2020-03-31 07:46

กสร. พัฒนาบุคลากรทั่วประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจ

Post on 20 ธันวาคม 2562
by InformalDivision
ฮิต: 56

0000A1118

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า การคุ้มครองและส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีศักยภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด  ถือเป็นภารกิจหลักที่กรมต้องดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล บุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ที่ต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะที่หลากหลาย ตลอดจนการปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมงานที่ต้องปฏิบัติ และความรู้พื้นฐานที่ต้องทราบในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ กรมจึงบูรณาการโครงการจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากกองสวัสดิการแรงงาน ความรู้ ความเข้าใจ  แนวนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จากกองการเจ้าหน้าที่ และสุดท้าย ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งจะได้เข้าใจและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นราชการใสสะอาด สามารถเป็นที่พึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การบูรณาการโครงการในครั้งนี้ ใช้เวลาอบรม 3 วัน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง และกลั่นกรองงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 260 คน