หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

309062
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
71
329
2532
303447
4138
12638
309062

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-10 03:13

รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

on 28 มีนาคม 2561
ฮิต: 330

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน/สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕/ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะงานหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และ ๒. พิจารณา แนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 349

แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

2561 03 12 16

สสค.นครนายก ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้ให้ความรู้ กฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ และแรงงานกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสม

on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 363

0000A996

วันที่ 16 มีนาคม 2561 สค.นครนายก มอบนางสาวอัชรา พัชอัย เจ้าพนักงานแรงงาน

ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้ให้ความรู้

กฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

และแรงงานกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสม

 

 

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ร่วมกับภาคีเครือข่าย HomeNet, ILO และสสค.ขอนแก่น ทำงานศึกษาเรื่องค่าตอบแทนรายชิ้นที่เหมาะสม ของงานอวน เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 2553 ซึ่งระบุให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ

on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 340

0000A997

วันที่ 17 มีนาคม 2561 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ร่วมกับภาคีเครือข่าย HomeNet, ILO

และสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ขอนแก่น ทำงานศึกษาเรื่องค่าตอบแทนรายชิ้นที่เหมาะสม

ของงานอวน เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 2553

ซึ่งระบุให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ ณ ห้องประชุมแก่นสวัสดิ์ สสค.ขอนแก่น

 

 

สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบ แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ อ.เมืองอุตรดิตถ์

on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 416

0000A993

0000A994

0000A995

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางทัดดาว วงษ์ทัต สค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์

ของแรงงานนอกระบบ ตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชิวิตคนอุตรดิตถ์

กิจกรรมส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ สาขาอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน (เส้นพลาสติก)

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านคุ้งยาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมการฝึกจำนวน 30 คน