Director01 

นางรุ้งลาวัลย์ กัณฑสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

images001

M40 01

 

giphy

 

708682
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1204
1098
2302
698915
30581
39491
708682

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-27 23:22

กสร. ประชุมพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

on 31 มกราคม 2563
ฮิต: 34

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอุดมลัษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษย์ชน (เรื่อง การเลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานบริษัทเอกชน) เพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2563 รวมถึงรับทราบแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการจัดทำร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

El 50

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเเผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

on 30 มกราคม 2563
ฮิต: 62

วันที่ 30 มกราคม 2563 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเเผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษหัวข้อ "ภารกิจและทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ" รวมทั้งมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม "การทบทวนและวิเคราะห์ SWOT ของแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ" และ "ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด" โดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผู้อำนวยการสถาบันอบรม ETI และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 คน 

El 46

กสร. ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ

on 31 มกราคม 2563
ฮิต: 138

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562 ให้ครบถ้วน โดยมีผู้บริหารกรม หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร

El 48