แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128726
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
422
300
722
124676
9756
15395
128726

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:26

ศปข.5 จัดอบรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพัฒนาเป็น สถานประกอบกิจการต้นแบบ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในกลุ่มอาชีพ ตีเหล็ก/มีด

Post by pongpanote
on 03 เมษายน 2561
ฮิต: 20

0000A1043

วันที่ 30 มี.ค.61 นายควง ใสแจ่ม ผอ.ศปข.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพัฒนาเป็น สถานประกอบกิจการต้นแบบ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในกลุ่มอาชีพ
ตีเหล็ก/มีด ในหัวข้อ นโยบายการกำกับดูแลการความปลอดภัยในการทำงานกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและความปลอดภัยในการทำงานความปลอดภัยในการทำงาน กฎความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าสักใต้อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 23 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ดำเนินการ การปรับปรุง สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้ปราศจากอันตรายและเป็นการพัฒนา เป็นต้นแบบของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในกลุ่มอาชีพตีเหล็ก/มีด

 

 

ศปข. ๘ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Post by pongpanote
on 03 เมษายน 2561
ฮิต: 16

0000A1042

วันนี้ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายเชาวฤทธิ์  บุญญานุกูลกิจ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต ๘  ได้มอบหมายให้นางวันเพ็ญ  ด่านวิริยะกุล ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายศักดิ์นรินทร์  สังฆธาตุ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านแรงงานนอกระบบ ในการดูแลคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานนอกระบบได้รับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และเป็นการบูรณาการการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจุงบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

สสค.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม

Post by pongpanote
on 03 เมษายน 2561
ฮิต: 17

0000A1037

0000A1038

0000A1039

0000A1040

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง นิติกรปฏิบัติการ และนายวันชัย ไผ่ป้อง ตรวจแรงงานภาคเกษตรกรรม  ณ บ้านป่าลาน ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 57 คน เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม และกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงาน

ศปข.4(อุดรธานี) ได้ร่วมเสวนา"ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยกลุ่มแรงงานนอกระบบ" ตามนโยบาย Safety Thailand

Post by pongpanote
on 03 เมษายน 2561
ฮิต: 18

0000A1041

วันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 08.00 น. นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศปข.4(อุดรธานี) ร่วมจัดกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี จัดโดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตผู้นำชุมชน อ.หนองแสง100 คน
ศปข.4 ได้ร่วมเสวนา"ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยกลุ่มแรงงานนอกระบบ" ตามนโยบาย Safety Thailand

 

 

สสค.พะเยา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบ สู่ไทยแลนด์ 4.0

Post by pongpanote
on 03 เมษายน 2561
ฮิต: 12

0000A1036

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบ
สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเดิม) ชั้น 2 อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา มีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐและแรงงานนอกระบบ จำนวน 13 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การชี้แจงโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนฯ
2.การคัดเลือกกลุ่มแรงงานนอกระบบต้นแบบ ซึ่งมติที่ประชุมได้คัดเลือกจำนวน 2 กลุ่ม
3.การกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มต้นแบบให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 4 เม.ย.2561
3.การกำหนดวัน และสถานที่ในการศึกษาดูงาน และ
4.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม