แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128715
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
411
300
711
124676
9745
15395
128715

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:25

สสค.ขอนแก่น ลงพื้นที่ทดสอบกระบวนการ ทำงาน ของแรงงานนอกระบบ (ผู้รับงานไปทำที่บ้าน) เพื่อเตรียมดำเนินการวิจัย "การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีในการจ้างงานผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย/แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 02 เมษายน 2561
ฮิต: 13

0000A1003

0000A1004

0000A1005

วันที่ 19 มี.ค.61 สสค.ขอนแก่น - ศปข.4 ร่วมประชุม กับ เจ้าหน้าที่จาก

1)กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2)มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

3)องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

4)ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต4

ลงพื้นที่ทดสอบกระบวนการ ทำงาน ของแรงงานนอกระบบ(ผู้รับงานไปทำที่บ้าน) ณ บ้านเหล่าเกวียนหัก ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเตรียมดำเนินการวิจัย "การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีในการจ้างงานผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย/แรงงานนอกระบบ เข้าร่วมทดสอบ รวม 15 คน

 

 

สสค.แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคในงานเกษตรกรรม และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

Post by pongpanote
on 02 เมษายน 2561
ฮิต: 12

0000A1001

0000A1002

วันที่ 19 มีนาคม2561 นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สค.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง นิติกรปฏิบัติการ ตรวจแรงงานภาคเกษตรกรรม จำนวน 2 แห่ง  ลูกจ้างจำนวน 84 คน ณ บ้านท่งมะกอก ม.13 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคในงานเกษตรกรรม และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 42

แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

2561 03 12 16

รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Post by Jenrid
on 28 มีนาคม 2561
ฮิต: 26

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน/สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕/ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะงานหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และ ๒. พิจารณา แนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ร่วมกับภาคีเครือข่าย HomeNet, ILO และสสค.ขอนแก่น ทำงานศึกษาเรื่องค่าตอบแทนรายชิ้นที่เหมาะสม ของงานอวน เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 2553 ซึ่งระบุให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 57

0000A997

วันที่ 17 มีนาคม 2561 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ร่วมกับภาคีเครือข่าย HomeNet, ILO

และสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ขอนแก่น ทำงานศึกษาเรื่องค่าตอบแทนรายชิ้นที่เหมาะสม

ของงานอวน เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 2553

ซึ่งระบุให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ ณ ห้องประชุมแก่นสวัสดิ์ สสค.ขอนแก่น